Kategória

Produkty

Doprava zadarmo už od 100eur! (neplatí pre objednávky nad 25kg)

Reklamácie

Reklamačný poriadok

vyhlásený spoločností

Distrimo s.r.o., sídlom na ulici Vintrovna 429 / 3c, 664 41 Popůvkyu Brna 641
zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 41172
s platnosťou od 1. 9. 2018

Článok 1

Všeobecné ustanovenia
/ 1 / Tento reklamačný poriadok upravuje bližšie vzťahy a podmienky vznikajúce z titulu zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru predaného kupujúcemu.

/ 2 / Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovaru na objednávku cez webový e-shop spoločnosti Distrimo s.r.o.

/ 3 / Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v okamihu prevzatí kupujúcim v súlade s kúpnou zmluvou, najmä má akosť a úžitkové vlastnosti kupujúcim požadované, predávajúcim popisované alebo pre vec takého druhu obvyklé, vec zodpovedá právnym predpisom a je bez chýb.

/ 4 / V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho (pozri článok. 3 ods . 11 Reklamačného poriadku). Nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť.

/ 5 / Dĺžka a poskytovanie záruky sa riadi podľa príslušných paragrafov Občianskeho zákonníka. Predávajúci poskytuje záruku, riadiaci sa dobou minimálnej trvanlivosti uvedenú na obale všetkého ponúkaného tovaru.

/ 6 / Predávajúci poskytuje na vybrané druhy tovaru záruku, že dodaný tovar bude po stanovenú dobu spôsobilý na použitie na účel stanovený výrobcom a že si zachová výrobcom stanovené vlastnosti. Predávajúci zodpovedá za to, že predaný tovar má predpismi stanovenú akosť, je bez chýb a zodpovedá záväzným technickým normám.

/ 7 / Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe pri bežnom, výrobcom doporučenom používaní tovaru. Predávajúci je povinný zoznámiť kupujúceho ústne, alebo odovzdaním návodu, sa spôsoby užívania, údržby a skladovanie tovaru a upozorniť na nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť nesprávnym používaním tovaru.

/ 8 / Právny vzťah zo zodpovednosti za vady medzi predávajúcim a kupujúcim trvá aj v prípade, že prípadné chyby sú na základe dispozícií predávajúceho odstraňované treťou osobou, autorizovanou k vykonávaniu opráv.

/ 9 / Ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar označený pri predaji ako zlacnený z dôvodu vady, upozorní predávajúci kupujúceho na chybu a ďalej za ňu nenesie zodpovednosť. Na ostatné súčasti tovaru platí stanovená záruka. U použitého tovaru sa záruka nevzťahuje na chyby, vzniknuté v dôsledku jeho použitia či opotrebovania.

Článok 2

strata záruky

/ 1 / Nárok na záruku nemožno uplatniť, ak príčiny závady sú mimo vplyvu výrobcu – násilné pôsobenie na tovar ako náraz, pád, piesok, voda a pod. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky tovaru, funkčných vlastností, škôd vzniknutých v dôsledku neodborného používania tovaru, škôd spôsobených nepostupovaním podľa návodu, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou, nešetrným zaobchádzaním, neodbornými zásahmi do tovaru, pripájaním iných sieťových adaptérov a prepätím v napájacej sieti, poruchami na linkách spojov, nedodržaním technických podmienok pre inštaláciu a prevádzkovanie.

/ 2 / Tovar, ktorá vykazuje vady vzniknuté chybnou manipuláciou užívateľa, predávajúci po dohode s kupujúcim opraví mimo záruku na náklady kupujúceho.

/ 3 / Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním ani na skončení životnosti.

/ 4 / Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

/ 5 / Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Článok 3

uplatnenie reklamácie

/ 1 / Miestom uplatnenia reklamácie tovaru je adresa príslušnej prevádzky predávajúceho, kde kupujúci tovar nakúpil alebo objednal. Písomné oznámenie o zistených chybách tovaru, uplatňuje kupujúci osobne v mieste, kde tovar zakúpil, alebo písomne ​​zaslaním správy o vadách tovaru. Reklamáciu je možné uplatniť. V prípade, že kupujúci odošle reklamovaný tovar na inú adresu, než je stanovená predávajúcim, uhradí všetky zvýšené náklady na dopravné.

/ 2 / Predávajúci vystaví reklamačný protokol. V reklamačnom protokole budú uvedené zistené chyby – o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú, a nárok, ktorý v dôsledku výskytu chýb kupujúci uplatňuje. Zvolený nárok nemožno dodatočne meniť.

/ 4 / Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť čo najskôr po prechode zodpovednosti za škodu na tovar, to je po prevzatí tovaru od predávajúceho. V prípade odoslania tovaru, po jeho odovzdanie dopravcom na zmluvou určenom mieste.

/ 5 / Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu bezodkladne po vykonaní prehliadky dodaného tovaru všetky vady, ktoré zistil.

/ 6 / Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru medzi údajmi v dodacom liste a faktúre (preberacom protokole) a skutočne dodaným tovarom, a pri zistení rozdielu medzi sériovým číslom tovaru a číslom na záručnom liste, je kupujúci povinný podať do troch pracovných dní písomnú správu o týchto chybách predávajúcemu. Pri nedodržaní tejto lehoty nebude reklamácia uznaná. V prípade, že je táto reklamácia uznaná ako oprávnená, môže kupujúci požadovať dodanie preukázateľne chýbajúceho tovaru – u chyby množstva, výmenu tovaru iného druhu za tovar kupujúcim pôvodne objednaný – u vady druhovej a u rozdielu v sériových číslach potom dodanie nového záručného listu.

/ 7 / Chyby, ktoré existovali v čase prechodu zodpovednosti za škodu na tovar, avšak prejavili sa neskôr, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu ihneď potom, kedy vady mohli byť zistené pri vynaložení odbornej starostlivosti.

/ 8 / Ak kupujúci tovar neprehliadne alebo inak nezaistí, aby bol skontrolovaný v dobe prechodu zodpovednosti za škodu na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu zodpovednosti za škodu na tovaru.

/ 9 / Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, ak nie je však na tovar uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje len do dátumu vyznačenom na obale tovaru.

/ 10 / Oprávnenosť každej reklamácie, posúdenie či sa jedná o vadu podstatnú či nepodstatnú a posúdenie úmernosti nároku kupujúceho (viz. Čl. 3 ods. 11) vykoná odborný zodpovedný pracovník predávajúceho a svoje stanovisko oznámi kupujúcemu. V prípade, že reklamujúci nesúhlasí s rozhodnutím zodpovedného pracovníka, môže sa písomne ​​obrátiť na riaditeľa spoločnosti predávajúceho. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.

/ 11 / Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak nie je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci za vec bezchybnú, prípadne výmenu súčasti veci. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o vadu nepodstatnú, ale kupujúci nemôže vec užívať kvôli opakovanému výskytu vady – rovnaká chyba bola už dvakrát odstraňovaná a vyskytla sa tretíkrát – alebo kvôli väčšiemu počtu vád, má kupujúci právo na:
výmenu tovaru za bezchybný,
odstúpenie od zmluvy.

/ 14 / V rámci záruky a záručnej opravy sa nárokuje výhradne oprava tovaru, nie jeho vylepšenie oproti pôvodnému stavu.

/ 15 / Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi kupujúceho, príp. nevhodnými vecami odovzdanými kupujúcim predávajúcemu na použitie pri odstraňovaní chýb tovaru.

/ 16 / Pri výmene tovaru trvá pôvodne uzavretá zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, preto ani z jednej strany nie je nárok na vyrovnanie prípadného cenového rozdielu.

/ 17 / Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 9. 2018

Reklamačný protokol k stiahnutiu

Prečo Distrimo

21 rokov spolupracujeme s firmou Henkel

21 rokov spolupracujeme s firmou Henkel

Cez 1 000 produktov držíme skladom

Cez 1 000 produktov držíme skladom

tovar dodávame s najlepšou dobou spotreby

tovar dodávame s najlepšou dobou spotreby

Vlastná doprava po celej ČR i SK

Vlastná doprava po celej ČR i SK